מחקר טיפולי פוריות – ביבליוגרפיה

רשימה ביבליוגרפית
אינסלר,ו., גונן, א., לברן,ד., לוטן,י., פיש,ב.,פוטשניק,ג’., קוגוסובסקי,א., רון-אל,ר. (2000). סיכום
תוצאות הטיפולים באמצעות שיטות רבייה מתקדמות בשנים 1995-1996 בישראל. הרפואה, 139, 421-425.
בירמן, צ., סוסקולני, ו., גרינשפן, ד., לוין, א., לאופר, נ. ושנקר,י. (1991). מצב נפשי וחברתי של נשים
בטיפול הפריה חוץ גופית. חברה ורווחה, 12 (1), 45-55.
בן רפאל, צ. וזיידמן, א. (1993). המדריך המלא לפריון. ירושלים: הוצאת כתר.
דוברובסקי – לוונט, ר. (1994) השלכות חווית הטיפול בהפריה חוץ גופית על תפיסת ילד המבחנה ועל
אופן גידולו. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
דור, י., זיידמן, ד. (1996). טכנולוגיות חדישות בהפריה חוץ גופית – פריצת הגבולות ברביית אדם. בתוך:
אלמוג, ש. ובן – זאב, א. (עורכים). הריון מסוג אחר עיון רב תחומי בהפריה חוץ גופית. הוצאת
הקיבוץ המאוחד. 46-68.
הריסון, מ. (1980). עקרות. תל אביב : הוצאת אחיאסף.
לוי שיף, ר., הנמן, ט. (1994). התמודדות עם עקרות. רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן.
לייטמן,א. (1996). מהו הריון מסוג אחר בתוך: אלמוג,ש. ובן-זאב,א. (עורכים). הריון מסוג אחר – עיון
רב תחומי בהפריה חוץ גופית. הוצאת הקיבוץ המאוחד. 13-45 .
סבו, נ. (1994). השפעתם של קשיי הפוריות על תהליך ה”ייחוד – פירוד” ועל האספקטים האמוציונליים
שבחווית האמהות. עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב.
פרס.י., וכץ,ר. (1991) המשפחה בישראל: שינוי והמשכיות. בתוך: ל.שמגר-הנדלמן ור. בר-יוסף (עורכות)
משפחות בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.
רז,א. (2000). אמהות א-מיתיות: השפעת האידיאליזציה של האמהות והמודעות העצמית, החוויה האימהית
והרווחה הסובייקטיבית. עבודת לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב.
תדיר,י., פיש,ב. וארמון, י. (1990). לקראת טיפול הפריה חוץ גופית. איתנים, 2-6.

Abidin, R.R. (1982). Parenting stress and the utilization of pediatric services. Children Health Care,
11 (2), 70-73.
Abidin, R.R. (1983). Parental Stress Index, Charlottesville, VA: Pediatric Psychology Press.
Abidin, R.R. (1986).The Parenting Stress Index and Scoring Manual, Available from author,
Department of Pediatrics, University of Virginia, Charlottesville.
Abidin, R.R. (1990). Parenting Stress Index Test Manual, Charlotteslville, VA: Pediatric Psychology
Press.
Abidin, R.R. (1992). The determinants of parenting behavior. Journal of Clinical Child Psychology, 21,
407-412.
Ainsworth, M.D.S., Bell, S.M., & Stayton, D.J. (1974). Infant-mother attachment and social
development : “Socialization” as a product of reciprocal responsiveness to signals. In M.R.
Richards (Ed.), The Integration of the Child into a Social World, (pp.99-135). London:
Cambridge Iniversity Press.
Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters , E., & Wall, S., (1978).Patterns of attachment : A
psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ : Erlbaum.
Ainsworth, M.D.S. (1979). Attachment as related to mother infant interaction. In: J.S.Rosenblatt,
R.A. Hinde, C.Beer, & M. Busnel. (Eds.), Advances in the Study of Behavior, (Vol. 9), N.Y.:
Academic Press.
Ainsworth, M.D.S. (1983). Patterns of infant-mother attachment as related to maternal care: Their
early history and their contribution to continuity. In : D. Mugnusson, & V.L. Allen (Eds.),
Human Development : An Interactional Perspective. (pp. 35-56), N.Y. : Academic Press.
Ainsworth, M.D.S. (1985). Patterns of infant-mother attachment : Antecedents and effects on
development. . Bulletin of the New York Academy of Medicine. 61 (9), 771-790.
Ainsworth, M.D.S.(1991) Attachment and other affectional bonds across the life cycle. In C.M.
Parkes, & J. Stevenson-Hinde & P. Marris (Eds.). Attachment Across The Life
Cycle Tavistok /Routledge. (pp.33-51).
Ainsworth, M.D.S., & Eichberg, C. (1991). Effect on infant-mother of mother’s unresolved loss of an
attachment figure or other traumatic experience. In:C.M. Parkes,& J. Stevenson-Hinde, &
P.Marris, (Eds.), Attachment across the life cycle. Tavistok/Routledge. 160-183.
Allport, G. (1935). Attitudes. In: C.Murchinson (Ed). A Handbook of Social Psychology. Worcester,
MA: Clark University Press, 798-844.
Arned, R., Gove, F.L., Sroufe, L. A.(1979).Continuity of individual adaptation from infancy to
kindergarten : A predictive study of ego-resiliency and curiousity in preschoolers. Child
Development. 50, 950-959.
Arendell, T.(2000). Conceiving and investigating Motherhood: The decade’s scholarship, Journal of
Mushin, D.N., Spensley,j., & Barreda-Hansen, M. (1985). Marriage and the Family, 62, 1192-1207.
Audiens, H., Denayer, E., Ahlenajafie, N., Troch, E., Bonduelle, M., Ramet, J., & Vandeplas, Y
(1995). Sleep aponea in babies born after In Vitro Fertilization. Europian Journal Pediatrics,
154, 454-457.
Baram, D., Tourtelot, E., Muechler, & E.,Hauang, K. (1988). Psychosocial adjustment following
unsuccessful in vitro fertilization. Journal of Psychosomatic Obstetric and Gynaecology, 9, 181-190.
Barnett, B.,Blignault,I., Holmes,S., Payne, A., & Parker, G. (1987). Quality of attachment in one-
year-old Australian infants. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,
26, 303-307.
Barnett,B., Schaafsma, M.F.., Guzman, A.M., & Parker, G.B. (1991). Maternal anxiety : A 5 -year
review of an intervention study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32 (3), 423-438.
Barnett, R.C., Baruch, G.K. (1987). Determinants of fathers’ participation in family work. Journal of
Marriage and Family, 49(1)29-40.
Bartholomew, K., & Horowitz,L.M. (1991). Attachment style among young adults: A test of four
category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61. 226-244.
Bates, J.E., Freeland, C. A.B. , & Lounsbury, M.L. (1979). Measurement of infant difficultness.
Child Development, 50, 794-803.

 

Bates. J.E., Maslin, C.A. & Frankel, K.A. (1985). Attachment security, mother-child interaction and
temperament as predictors of behavior-problem ratings at age three years. In : I. Bretherton.,
& E. Waters (Eds.). Growing Point of Attachment, Theory and Research. Monographs of the
Society for Research in Child Development, 50, (1-2, Serial No. 209). (pp.167-193).
Bates, J.E. (1980). The concept of difficult temperament. Merrill-Palmer Quarterly, 26, 299-319.
Bates, J.E. (1987). Temperament of infancy. In: Osofsky, J. (Ed.). Handbook of infant development.
(2 nd edition). N.Y. : Wiley.
Bates, J.E., & Bayley, N. (1988). Attachment and the development of behavior problems. In: J. Belsky.,
& T. Nezworski (Eds.), Clinical Implications of Attachment, (pp.41- 94). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
Bates, J.E., & Bayley, N. (1984). Objective and subjective components in mothers’ perceptions of their
children from age 6 month to 3 years. Merrill-Palmer Quarterly, 30, 111-130.
Bayley, N. (1969). Bayley Scales of Infant Development, N.Y.: The Psychological Corporation.
Beaurepaire, J., Jones., M., Thiering, P., Saunders, D., & Tennat, C. (1994). Psychosocial adjustment to
infertility and its treatment: male and female responses at different stage of IVF/ET treatment. Journal of Psychosomatic Reasearch, 38, 229-240.
Beck-Black, R., Walther, V.N., Chute, D., & Greenfeld, D.A. (1992). When in vitro fertilization fails: A
prospective view. Social Work in Health Care. 17, 1-19.
Beckman, P.J. (1983). The influence of selected child characteristics on stress in families of
handicapped infants. American Journal of Mental Deficiency, 88, 150-156.
Beebe, S.A., Casey, R., &Pinto-Martin, J. (1993). Association of reported infant crying and maternal
stress. Clinical Pediatrics, (January), 15-19.
Belle, D.E. (April, 1981). The social network as a source af both stress and support to low income
mothers. Paper presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child
Development, Boston.

Belsky, J. (1978). Three theoretical models of child abuse : A critical review. International Journal of
Child Abuse and Neglect, 2, 37-49.
Belsky, J. (1980). Child maltreatment: An ecological integration. American Psychologist, 35,320-335.
Belsky, J. (1981). Early human experience: A family perspective. Developmental Psychology, 17,3-23
Belsky, J. (1984). The determinants of parenting: a process model. Child Development. 55, 83-96.
Belsky, J., Rovine, M., & Taylor, D.G. (1984a). The Pennsylvania infant and family development
project : The origins of individual differences in infant – mother attachment : maternal and
infant contributions. Child Development, 55, 718-728.
Belsky, J., Taylor, D.G., & Rovine, M. (1984b). The Pennsylvania Infant and Family Development
Project, (2).: The development of reciprocal interaction on the mother-infant dyad. Child
Development, 55, 706-716.
Belsky, J., & Rovine, M. (1987). Temperament and attachment security in the Strange Situation : An
empirical reapprochement. Child Development, 58, 787-795.
Belsky, J., & Isabella, R. (1988). Maternal, infant and social – contextual determinants of attachment
security. In: J. Belsky., & T. Nezworski (Eds.), Clinical Implications of Attachment, (pp.41-
94). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
Belsky, J., & Vondra, J. (1989). Lessons from child abuse : The determinants of parenting. In:
D.Cicchetti., & V. Carlson (Eds.), Current Research and Theoretical Advances in Child
Maltreatment. (pp. 153-202). Cambridge: Cambridge University Press.
Belsky, J., Fish, M., & Isabella, R. (1991). Continuity and discontinuity in infat negative and positive
emotionality : Family antecedents and attachment consequences. Developmental Psychology,
27, 421-431.
Belsky, J., Campbell, S, Cohn, J., & Moore, G. (1996). Instability of attachment security. Development
Psychology, 32, 921-924.

Belsky, J. (1997). Theory testing, effect size evaluation, and differential suspectibility to rearing
influence: The case of mothering and attachment. Child Development, 68, 598-600.
Belsky, J.,Rosenberger,K., & Crnic, K. (1995). Maternal personality, marital quality, social support and
infant temperament: Their significance for infant-mother attachment in human families. In: C. Pryce., Martin., & D. Skuse (Eds.) Motherhood in Human and Nonhuman Primates. Basel: Karger. 115-124.
Belsky, J. (1999). Interactional and contextual determinants of attachment security. In: J. Cassidy., &
P.R. Shaver (Eds.) Handbook of Attachment Theory, Research, and Clinical Applications. N.Y., London, The Guilford Press.
Benasich, A.A., & Brooks-Gunn, J. (1996). Maternal attitude and knowledge of child-rearing:
Associations with family and child outcomes. Child Development, 67, 1186-1205.
Bendek, T. (1970). The psychobiology of pregnancy. In: E.J. Antony., T. Bendek (Eds.) Parenthood :
It’s Psychology and Psychopathology. (pp.185-208), Boston : Little, Brown & CO.
Beniot, D., & Parker, K.C.H. (1994). Stability and transmission of attachment across three
generations. Child Development, 65, 1444-1456.
Beniot, D., Zeanah, C.H., & Barton, L. (1989). Maternal attachment disturbance in failure to thrive.
Infant Mental Health Journal, 10, 185-202.
Beniot, D., Zeanah, C.H., Boucher, C., Minde, K.K. (1992). Sleep disorders in early childhood:
Association with insecure maternal attachment. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31, 86-93.
Benn, R. (1986). Factors promoting secure attachment relationships between employed mothers and
their sons. Child Development, 57, 1224-1231.
Berg,, B.,& Wilson, J., (1991). Psychological functioning across stages of treatment of infertility,
Journal of Behavioral Medicine, 14, 11-26.
Berk, A., & Shapiro, J.L. (1984). Some implications of infertility on marital therapy. Family Therapy,
11, 37-47.
Berlin, L.J., Cassidy , J.& Belsky, J. (1995). Loneliness in young children and infant-mother attachment:
A longitudinal study. Merrill-Palmer Quartely, 41, 91-103.
Bigner, J.J. (1984). Attitude oa parenting: A process model. Home Economics Research Journal, 6, 98-
106.
Bohlin, G., Hagekull, B., Germer, M., Andersson, K., & Lindberg, L. (1989). Avoidant and resistant
reunion behaviors as predicted by maternal interactive behavior and infant temperament. Infant
Behavior and Development, 12, 105-117.
Bosso, O.R., Corter, C.M., & Abramovitch, R. (2001). Attachment security in three-year-old first born
children: Relations to Strange-Situation classifications and to behavior toward a younger sibling. In: E. Waters., B. Vaughn ., & D. Teti (Eds.) Patterns of Secure Base Behavior: Q-Sort perspectives on Attachment and Caregiving in Infancy and Childhood. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
Bourne, S., & Lewis, E. (1984). Pregnancy after stillbirth or neonatal death. The Lancet, July 7, 31-33.
Bowlby, J. (1953). Some pathological processes set in train by early mother – child separation. Journal
of Mental Science, 99, 265-272.
Bowlby , J. (1969). Attachment and loss, Vol. 1 : Attacment , N.Y. Basic Books.
Bowlby. J. (1973). Attachment and Loss. Vol. 2 : Separation. N.Y.:Basic.
Bowlby. J. (1979). The Making and Breaking of Affectional Bonds. London: Tavistock Publication.
Bowlby, J. (1980). Attachment and loss, Vol. 3 : Loss sadness and depression. N.Y: Basic Books.
Bowlby, J. (1982a). Attachment and loss : Retrospect and prospect. American Journal of
Orthopsychiatry, 52 (4), 664-678.
Bowlby, J. (1982b). Epilogue, The Place of Attachment in Human Behavior. In: C.M. Parkes., &
J.S. Hinde.(Eds.),(pp.310-313). N.Y. : Basic Books. London: Tavistock Publications.
Bowlby, J. (1984). Attachment and loss, : Vol.1. Attachment (2d ed.) London: Pelican.
Bowlby, J. (1988). A secure base : Parent – child attachment and healthy human development.
N.Y : Basic Books.
Brandes, J., Scher, A., Itzkovits, J., Thaler, I., Sarid, M., & Gershoni-Baruch, R (1992). Growth and
development of children conceived by In Vitro Fertilization. Pediatrics (3), 90, 424-429
Braungart- Rieker, J.M., Garwood, M.M., Powers, B.P., & Wang, X. (2001). Parental sensitivity, infant
affect, and affect regulation: Predictors of later attachment. Child Development, 72(1), 252-270.
Braverman, A.M., Boxer, A.S., Corson, S.L., Coutifaris, C., & Hendrix, A. (1998). Characteristics and
attitude of parents of children born with the use of assisted reproductive technology. Fertilization And Sterilization, 70, 860-865.
Brazelton, T.B. & Cramer, B.G. (1990). The Earliest Relationship. Reading, M.A.: Addison Wesley.
Brensick, E., & Taymor, M.D. (1979). The role of counseling in infertility, Fertility and Sterility, 32,
(2), 154-156.
Bretherton, I. (1985). Attachment theory : Retrospect and prospect. in Bretherton, I., Waters ,E.
(Ed.) Growing points of attachment theory and research . Monographs of the society for
research in child development, 3 – 35.
Bretherton, I. (1987). New Perspectives on attachment relations: Security, communication and
internal-working models. In: J.D. Osofsky (Ed.), Handbook of Infant development.
(pp.1061-1100). (2nd. ed) Wiley.
Bretherton, I., (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth.
Development Psychology, 28 (5) 759-775.
Bretherton, I., (1995). Attachment theory and developmental psychopathology. In D.Cichetti
& S.L. Toth (Eds.), Rochester Symposium on Developmental Psychopathlogy:Vol 6, Emotion, Cognition and Representation. Rochester N.Y.: University of Rochester Press, 231-260.
Bretherton, I., & Munholland, K.A. (1999). Internal working models in attachment relationships. In: J.
Cassidi., & P.R. Shaver, (Eds.) Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications. 89-111. The guilford press, N.Y. & London.
Bridges, S.J., & Orza, A.M. (1993). The effects of maternal employment, child rearing pattern on
college students’ perception of mother and child. Psychology of Woman Quarterly, 17, 103-117.

Bronfenbrennner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
Brown, L., & Brown, J. with Freeman, S. (1979). Our miracle called Louise : A parents’ story.
London: Peddington Press.
Brooks-Gunn, J., & Chase-Lansdale, P.L. (1995). Adolescent parenthood. In : M.H. Bronstein (Ed.),
Handbook of Parenting: Status and Social Conditions of Parenting. (Vol. 3). Mahwah, NJ: Erlbaum. 113-149.
Brunnquell, D., Crichton, L., & Egeland, B. (1981). Maternal personality and attitiude in disturbances
of chills rearing. American Journal of Orthopsychiatry, 51, 680-691.
Burks, J., & Rubinstein, M. (1979). Temperament Styles In Adult Interaction. N.Y.: Brunner/ Mazel.
Burns, L.H. (1990). An Exploratory study of perceptions of parenting after infertility. Family
systems medicine, 8 (2), 177-189.
Bus, A.G. (1993). Attachment and emergent literacy. International Journal of Educational Reaserch,
19, 573-582.
Buss, A.H. & Plomin, R. (1984). Temperament : Early Developing Personality Traits. Hillsdale, N.J.:
Erlbaum.
Buss, A.H., & Plomin, R. (1986). The EAS approach to temperament. In: R. Plomin., & J. Dunn.
(Eds.), The Study of Temperament: Changes, Continuities and Challenges. N.J.: Hillsdale.
Byng-Hall, J, (1980). Symptom bearer as marital distance regulator. Family Process, 19, 335-365.
Cain, A.C.,& Cain, B.S. (1964). On replacing a child. Journal of American Academy of Child
Psychiatry, 3, 443-455.
Calkins, S.D., & Fox, N.A. (1992). The relation among infant temperament, security of attachment,
and behavioral inhibition at twenty-four month. Child Development, 63, 1456-1472.
Call, M.J. (1999). Transgenerational Attachment, Life Stress, and the Development of Disruptive
Behavior in Preschool Children., unpublished doctoral dissertation, Virginia University.
Callan, V.J., & Hennessy, J.F. (1988) Emotional asp ects and support in In Vitro Fertilization and
embryo transfer programs. Journal Of In Vitro Fertilization and Embryo Transfer. 5, (5),
290-295.
Callan, V.J., Kloske, B., Kashima, Y., & Hennessey, J.H. (1988). Toward understanding women’s
decisions to continue or stop in Vitro Fertilization: The role of social, psychological and
background factors. Journal of In Vitro Fertilization end Embroy Transfer, 5, 363-369.
Campos, J.J., Barrett, K., Lamb, M.E., Goldsmith, H., & Stenberg, C.R. (1983). Socioemotional
development. In: M.H. Haith, & J.J. Campos (Eds.), Handbook of Child Psychology: Vol. 2.
Infancy and Developmental Psychobiology,(pp. 783-915) N.Y.: Wiley.
Carson, R.C., Butcher, J.N., & Coolman, J.C. (1988). Abnormal psychology and modern life , (8th
ed.). Illinois : Scott & Forseman.
Cassel, J. (1976). The contribution of the social enviroment to host resistance. American Journal of
Epidemiology, 104, 107-122.
Cassiba, R., Van Ijzendoorn,M.H., D’Odorico (2000). Attachment and play in child
care centres: Reliability and validity of the attachment Q-sort for mothers and professional caregivers in Italy. . International Journal of Behavioral Development, 24(2), 241-255.
Cassidy, J., & Kobak, R. (1988). Avoidance and its relation to other defensive processes. J. Belsky.,
& T. Nezworski (Eds.), Clinical Implications of Attachment, (pp. 300-325). Hillsdale, N.J. :
Erlbaum.
Cassidy, J. (1994). Emotion regulation within attachment relationships. In: N. fox (Ed.), Emotion
regulation : Behavioral and biological considerations. Monographs of the Society for Research
in Child Development, 59, (2-3, Serial No. 240).
Chan, Y.C. (1994). Parenting stress and social support of mothers who physically abuse their children in
Hong-Kong. Child Abuse and Neglect, 18, 261-269.
Chan-Shin,H., & DiPietro, J.A. (2001). In vitro fertilization and the family: Quality of parenting, family functioning, and child psychosocial adjustment, Developmental Psychology, 1, 37-48.
Chess, S., Thomas, A. (1982). Infant bonding: Mystique and reality. American Journal of
Orthopsychiatry, 52, 213-222.
Chess, S., & Thomas, A. (1984). Origin and evolution of behavior discovers : From infancy to early
adult life. N.Y.; Brunner Mazel.
Clark, S. E., & Symons, D.K. (2000). Longitudinal study of Q-Sort attachment security and self-
processes at age 5. Infant and Child Development, 9, 91-104.
Colpin,H., Demyttenaere,K., Vandemeulebroecke,L. (1995) New reproductive technolology and the
family: The parent-child relationships following In Vitro Fertilization. Journal of child psychology and psychiatry, 36, 1429-1441.
Conger, R.D., McCarty, J.A., Yang, R.K., Laney, B.B., & Kropp, J.P. (1984). Perception of child, child-
rearing values, and emotional distress as mediating links between enviromental stressors and observed maternal behaviors. Child Development, 55. 22.
Connel, D.B. (1976). Individual differences in attachment behavior: Long-term stability and
realationships to language development. Unpublished doctoral dissertation. Syracuse University.
Connolly, K.J., Edelmann, R.J., Bartlett, H., Cooke, I.D., Lenton, E., & Pike, S. (1993). An evaluation
of counseling for couples undergoing treatment for in vitro fertilization. Human reproduction, 8, 1332-1338.
Cook, R., Vatev, I., Michova, Z., & Golombok, S. (1997). The European study of assisted reproduction
families : A comparison of family functioning and child development between Eastern and Western Europe. Journal of Psychosomatic and Obstetric Gynecology, 18, 203-212.
Cook, E.P. (1987). Characteristics of the biopsychosocial crisis of infertility. Journal of Counseling
and Development, 65, 465-470.
Cowan, P.A., Cowan, C.P. (1988). Changes in marriage during the transition to parenthood: Must we
blame the baby? In G. Michaels., & W.A> Goldberg (Eds.) The Transition to Parenthood: Current theory and Research, Cambridge, England: Cambridge University Press.
Cowan, C.P., Cowan, P.A., Heming, G., Garrett, E., Coysh, W.S., Boles, H.L., & Boles, A.G.
(1985). Transitions to parenthood – his, her, and theirs. Journal of Family Issues, 6, 45-481.
Cowan, P.A. (1997). Beyond meta-analysis: A plea for a family systems view of attachment. Child
Development, 68, 601-603.
Cox, M.J., Owen. M.T., Lewis, J.M.& Henderson, V.K. (1989). Marriage, adult adjustment, and early
parenting. Child Development, 60, 1015-1024.
Crittenden, P.M. (1988). Relationships at risk. In: J. Belsky., & T. Nezworsky (Eds.), Clinical
Implication of Attachment, (pp.136-174). Hillsdale, N.J. : Erlbaum.
Crnic; K.A., Greenberg, M.T., Ragozin, A.S., Robinson, N.M., & Basham, R. B. (1983). Effect of
stress and social support on mothers of premature and full-term infants. Child Development,
54, 1015-1024.
Crnic, K.A., & Greenberg, M.T. (1990). Minor parenting stresses with young children. Child
Development, 61, 1628-1637.
Crnic, K.A., & Acevedo, M. (1995). Everyday Stresses and Parenting. In: M.H. Borstein (Ed.).
Handbook of Parenting (Vol.4), NJ: Mahwah, Erlbaum.
Crockenberg, S.B.(1981). Infant irritability, mother responsiveness and social support influences on
the security of infant-mother attachment. Child Development, 52, 857-865.
Crockenberg, S.B. (1988). Social support and parenting. In: H.E. Fitzgerald., B.M. Lester., & M.E.
Yogman. (Eds.), Theory and Research in Behavior Pediatrics, (Vol. 4) (pp. 141-174). N.Y.:
Plenum Press.
Crow, C. (1985). Woman want it: In Vitro Fertilization. A woman motivation for participation.
Women’s Studies International Forum, 8 (6), 547-552.
Crowell, J.A., & Feldman, S.S. (1988). Mothers’ internal models of relationships and children’s
behavioral and developmental status : A study of mother-child interaction. Child Development,
59, 1273-1285.
Crowell, J.A., Fraley, R.C., & Shaver, P.R. (1999). Measurement of individual differences in adolescent
and adult attachment. In: J. Cassidy., & P.R. Shaver (Eds.) Handbook of Attachment Theory, Research, and Clinical Applications. N.Y., London, The Guilford Press.
Cuisinier, M., Janssen, H., de Graauw, C., Bakker, S., 7 Hoogduim, (1996). Prenancy following
miscarriage: Course of grief and some determining factors. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 17, 168-174.
Davis, D. (1991) Empty Cradle, Broken Heart: Surviving the Death of your Baby, Golden: Fulcrum.
Davis, D., Stweart, M.,& Harmon, R, (1989). Postponing pregnancy after prenatal death: Perspectives
on doctor advice. Journal of the American Academy of Child And Adolescent Psychiatry, 28(4), 481-487.
Davis,A., & Holden, R. (1970). Consistency of maternal attitude and personality from pregnancy to
eight months following child birth. Developmental Psychology, 2, 362-366.
Deater-Deckard, K., & Scarr, S. (1996). Parenting stress among dual-earner mothers and fathers: Are
there gender differences? Journal of Family Psychology, 10, 45-59.
Del Carmen, R., Pederson, F., Huffman, L.C., & Bryan, Y. (2001). Maternal and paternal constructions
of three-year-olds’ secure base behavior: Concurrent and antecedent relationships. In: E. Waters., B. Vaughn ., & D. Teti (Eds.) Patterns of Secure Base Behavior: Q-Sort perspectives on Attachment and Caregiving. Mahwah, N.J.: Erlbaum.

Delozier,P.P. (1980). An Application of Attachment Theory to the Study of Child Abused, Unpublished
Dissertation. School of Proffesional Psychology, California.
DeMulder, E.K., Denham, S., Schmidy, M., & Mitchell, J. (2000). Q-Sort of attachment security during
the preschool years: links from home to school. Developmental Psychology, 36(2), 274-282.
Demyttenaere, K., Nijs, P., Evers-Kiebooms, G.,& Koninckx, P.R. (1991). Coping, ineffectiveness of
coping and the psychoendocrinological stress responses during in vitro fertilization. Journal of Psychosomatic Research, 32, 231-243.
Demyttenaere, K., Nijs, P., Evers-Kiebooms, G.,& Koninckx, P.R (1992). Coping and the
ineffectiveness of coping influence the outcome of in vitro fertilization thought stress responses. Psychoneuroendocrinology, 17(6), 655-665.
Dewolf, M., Van Ijzendoorn, M. (1997). Sensitivity and attachment : A meta-analysis on parental
antecedents of infant attachment. Child Development, 68, 571-591.
Dohrenwend, B.S., & Dohrenwend,B.P. (1974). Stressful Life Event : Their Nature And Effects.
N.Y.: Wiley.
Dohrenwend, B., Krasnoff, L., Askenasy., & Dohrenwend, B. (1978). Examplification of method for
scaling life event: The PERI life event scale. Journal of Health and Social Behavior. 19,
205-229.
Domar,A.D., Broome,A., Zuttermeister, P.C., Seibel, M., Friedman, R., (1992). The prevalence and
predictability of depression in infertile woman, Fertility and Sterility, 58, 1158-1163.
Dunn, J., Davis, L.C., O’Connor, T. (2000). Parents’ and partners’ life course and family experiences:
Links with parent-child relationships in different family setting. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(8), 955-968.
Durrett, M.E., Otaki, M., Richard, P. (1984). Attachment and the mother’s perception of support
from the fathe,r. International Journal Behavioral Development. 7, 167-176.
Durrett, M.E., O’Bryant, S., & Pennbaker, J.W. (1975). Child-rearing reports of white, black and
Mexican-American families. Developmental Psychology, 11, 871.
Dyer, E.D. (1963). Parenthood in crisis: A re-study. Journal of Marriage and Family, 25, 196-201.
Eagly, A.H. (1992). Uneven progress: Social psychology and study of attitudes. Journal of Personality
and Social Psychology, 63, 693-710.
Easterbrooks, M.A., & Graham, C.A. (1999). Security of attachment and parenting: Homeless and low-
income housed mothers and infant. American Journal of Orthopsychiatry, 69(3), 337-346.
Edelmann, R.j., Humphrey, M., & Owens, D.J. (1994). The meaning of parenthood and couples’
relations to male infertility. British Journal of Medical Psychology. 67, 291-299.
Egeland, B., Sroufe,L.A. (1981). Attachment and early maltreatment. Child Development, 52, 44-52.
Egeland, B., & Farber, E.A. (1984). Infant – mother attachment : Factor related to its development
and changes overtime. Child Development, 55, 753 – 771.
Eiden, D. R., Teli, D.M., Corns, M.K. (1995). Maternal working models of attachment, marital
adjustment, and parent – child relationship. Child Development, 66, 1504-1518.
Erickson, M.F, Sroufe, A., Egeland, B. (1985). The relationship between quality of attachment and
behavior problems in preschool in a high risk sample. Monograph of the society of research in
child development , 50 (1-2 serial number 209), 147 – 166.
Eugster, A., & Vingerhoets, A.J.J.M. (1999). Psychological aspects of in vitro fertilization: A review.
Social Science and Medicine, 48, 575-589.
Fagot, B.I., & Kavanaugh, K. (1990). The prediction of antisocial behavior from avoidant attachment
classification. Child Development, 864-873.
Fagot, B.I., Leinbach, M.D., & O’Boyle, C. (1992). Gender labeling, gender stereotyping, and parenting
behaviors. Developmental Psychology, 28, 225-230.
Feene, J.A. & Noller, P. (1990). Attachment style as a predicted of adult romantic relationships.
Journal of Personality and Social Psychology, 58, 281-291.
Fegan, P.J. Schmidt, C.W., Rock, J.A., Demawood, M.D., Halle, E., & Wise, T.N. (1986). Sexual
functioning and psychologic evaluation of In Vitro Fertilization couples. Fertility and Sterility,
46, 668-672.
Feldman, S.S. (1988). Predicting strain in mothers and fathers of 6 month-old infants: A short term
longitudinal study. In: F.Federson., & P.Berman (Eds.) Becoming a Father, (pp. 38-51).
N.Y.: Wiley.
Feldman, S.S.,Nash, S.C., & Aschenbrenner, B.G. (1983). Antecedents of fathering. Child
Development, 54, 1628-1636.
Fenton, J., & Lipchez, A. (1980). The fertility handbook. N.Y : Clarkson Potter.
Feshbach, N.D. (1983). Chronic maternal stress and its assessment. Unpublished manuscript.
U.C.L.A.
Fiore, J., Becker, J., & Coppel, D.B. Social network interaction : A buffer or a stress. American
Journal of Community Psychology, 11, 423-439.
Fisher, H.E.(1992). Anatomy of Love: The Natural History of Monogamy; Adultery and Divorce,
N.Y: WW. Norton.
Folkman, S.,& Lazarus, R. (1980). An analysis of coping in a middle aged community sample. Journal
of Health and Social Behavior, 21, 219-239.
Fonagy, P., Steele, H., Steele,M. (1991). Maternal representations of attachment during pregnancy
predict the organization of infant-mother attachment at one year of age. Child Development.
62, 891-905.
Fox, N.A., Kimmerly, N.L., & Schafer, W.D. (1991). Attachment to mother / attachment to father : A
meta – analysis. Child Development, 62, 210-225.
Fraiberg, S., Adelson, E., & Shapiro, V. (1980). Ghosts in the nursery: A psychoanalytic approach to the
problems of impaired infant-mother relationships. In: Fraiberg, S (Ed.), Clinical studies in infant mental health. N.Y. Basic book.
Fraley, R.C., & Davis, K.E. (1997). Attachment formation and transfer in young adults’ close
friendships and romantic relationships. Personal Relationships, 4, 131-144.
Franche, R.L., & Bulow, C. (1999). The impact of subsequent pregnancy on grief and emotional
adjustment following a perinatal loss. Infant Mental Health Journal, 20 (12), 175-187.
Freeman, W.E., Boxer, A.S., Tureck, R., & Matorianni, L. (1985). Psychological evaluation and
support in a program of IVF. Fertility and Sterility, 43, 48-53.
Friedler, S., Mashiach,S., & Laufer, N. (1992). Birth in Israel resulting from In Vitro Fertility /
Embryo Transfer, 1982-1989: National Registry of the Israely Association for Fertility
Research. Human Reproduction, 7, (8), 1159-1163.
Frommer, E., & O’shea, G. (1973). Antenatal identification of women liable to have problems in
managing their infant. British Journal of Psychiatry, 123, 149-156.
Fuller,T.L.,& Finchman, F.D. (1995). Attachment style in married couples : Relation to current marital
functioning stability over time, and method of assessment. Personal Relationships, 2, 17-34.
Garcia-Call, C.T., & Kagan, J., & Reznick, J.S. (1984). Behavioral inhibition on young children. Child
Development, 55, 1005-1019.
Garmezi, N., & Rutter. (1983). Stress, Coping and Development in Children. N.Y. : McGraw-Hill.
Garner, C.H. (1983). In Vitro Fertilization and Embryo transfer. Journal of Obstetric, Gynecologic
and Neonatal Nursing, 12, 75-78.
Garner, C.H. (1985). Pregnancy after infertility, Journal of Obstetric, Gynecologic
and Neonatal Nursing, 14, 58-62.
George, C., & Main, M. (1979). Social interactions of young abused children : Approach, avoidance
and aggression. Child Development, 50, 306-318.
George, C., & Solomon, J. (1996). Representational models of relationships: Links between caregiving
and attachment. Infant Mental Health Journal, 17, 198-216.
Gershoni-Baruch, R., Epstein, R., Tzischinsky, O., Lavie,P., & Brandes, J.M. (1994). Actigraphic
home-monitoring of the sleep patterns of In Vitro Fertilization children and their matched
control. Developmental Medicine and Child Neurology, 36, 639-645.
Gibson, F.L., Ungerer, J.A., Tannet, C.C., & Saunders, D.M. (2000). Parental adjustment and attitudes
to parenting after in vitro fertilization. Fertility and Sterility, 73 (3), 565-574.

Glass, J. (1983). Pre-birth attitude and adjustment to parenthood: When ‘preparing for the worst’ helps.
Family Relations, 32, 377-386.
Goldberg, W.A., & Easterbrooks, M.A. (1984). Role of marital quality on toddler development.
Developmental Psychology, 20, 504-514.
Goldsmith, H.H. & Alansky, J.A. (1987). Maternal and infant temperament predictors of attachment:
A meta analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 805-816.
Goldsmith, H.H., Bracshaw, D.L., & Rieser-Danner, L.A. (1986). Temperament as a potential
developmental influence on attachment. In: J. Lerner & R. Lerner, (Eds.), New Directions for
Child Development : Temperament and Social Interaction in Infant and Children, (Vol. 31)
San-Francisco : Jossey-Bass.
Goldsmith, H., Buss, A.H., Plomin, R., Rothbart, M.K., Thomas, A., Chess, S., Hinde, R.A., &
McCall, R.B. (1987). Roundtable: What is Temperament ? Four approaches. Child
Development, 58, 505-529.
Goldsmith, H., & Campos, J.J. (1990). The structure of temperament fear and pleasure in infants. Child
Development, 61, 1944-1964.
Golombok, S., Bhanji, F., & Rutherford, T. (1990). Psychological development of children of the new
reproductive technologies: Issues and a pilot study of children conceived by IVF. Journal of
Reproductive and Infant Psychology, 5, 221-234.
Golombok, S., Cook, R., Bish, A., Murray, C. (1995). Family created by the new reproductive
technologies : quality of parenting and social and emotional development of the children.
Child Development, 66, 285 – 298.
Golombok, S., Brewaeys, A., Cook, R., Giavazzi, M.T., Guerra, D., Mantovani, A., Hall, E.,
Crosignani, P.G., & Dexeus, S. (1996). The European study of assisted reproduction families:
Family functioning and child development. Human Reproduction, 11, 2324-2331.
Golombok, S., MacCallum,F., Goodman, E. (2001). The “test-tube” generation: Parent – child
relationships and the psychological well-being of In Vitro Fertilization children in adolescence. Child Development, 72(2), 599-608.
Goodman, K., Rothman, B. (1984). Group work in infertility treatment , Social Work with Groups.
7, 79-98.
Goodnow, J.J. (1988). Parents’ ideas, actions and feeling: Models and methods from developmental and
social psychology. Child Development, 59, 286-320.
Goodnow, J.J. (1992). Parents’ ideas, Children’s ideas: Correspondence and divergence. In Sigel, A.V.,
McGillicuddy-DeLisi, & J.J. Goodnow (Eds.), Parental Belief Systems: The Psychological Consequences for Children. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Goodnow, J.J. (1995). Parents’ Knowledge and expectations. In: M.H. Borstein (Ed.).
Handbook of Parenting (Vol.3), NJ: Mahwah, Erlbaum.359-392.
Green, M., & Solint, A.J. (1964). Reactions to the threatened loss of a child: A vulnerable child
syndrome. Pediatrics, 34, 58-66.
Greenberg, M.T., Speltz, ML., & DeKlyen, M. (1993).The role of attachment in the early development
of disruptive behavior problems. Development and Psychopathology, 5, 191-213.
Greenfeld, D.A., Mazure, C., Haseltine, F., & De Cherney, A.H (1984). The role of the social worker
in the In Vitro Fertilization program. Social Work in Health Care, 10, 71-97.
Greenfeld, D.A., & Haseltine,F. (1986). Candidate selection and psychological considerations of In
Vitro Fertilization procedors. Clinical Obstetrics and Gynaecology, 29, 119-126.
Greenfeld, D.A., Diamond, M. P. & DeCherney, A.H. (1988). Greif Reaction Following in-vitro-
fertilization treatment. Journal of Psychosomatic Obstertics and Gynaecology, 8, 169-174.
Grossmann, K., Grossmann, K.E., Spangler, G., & Unzer, L. (1985). Maternal sensitivity and
newborn’s orientation responses as related to quality of attachment in northern Germany.
Growing Points in Attachment Theory and Research – Monographs for the society for
Research in Child Development, 50, (1-2 serial No. 209), 233-256.
Grossmann, K.E., Grossman, K., & Schwan, A. (1986). Capturing the wider view of attachment : A
reanalysis of Ainsworth’s Strange Situation. In: C.E. Izard., & P.B. Read (Eds.). Measuring
Emotions in Infant and Children, 2 . (pp. 124-171) , N.Y.: Cambridge University Press.
Grossmann, K., Frommer-Bombik, E., Rudolph,J., Grossman,K.E. (1988). Maternal attachment
representation as related to pattern of infant-mother attachment and maternal care during the
first year. In: Hinde, R.A., Stevenson – Hinde, J. (Eds.). Relationships within families:
Mutual influences. Oxford, England: Claredon Press.
Grossmann, K.E. & Grossmann, K. (1990). The wider concept of attachment in cross-cultural
research. Human Development, 33, 31-47.
Grossmann, K.E. & Grossmann, K. (1991). Attachment quality as an organizer of emotional and
behavioral responses in longitudinal perspective. In: C.M. Parkes, J. Stevenson-Hinde., &
Marris (Eds.). Attachment Across the Life Cycle. Tavistok / routledge.
Grossman, F.K. (1988). Strain in the transition to parenthood. Marriage and Family Review, 12 (3-4),
85-104.
Gruen, W. (1975). Effects of brief psychotherapy during the hospitalization period on the recovery
process in heart attacks. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43, 223-232.
Gunnar, M.R., Mangelsdorf,S., Larson, M., & Hertsgaard, L. (1989) Attachment, temperament, and
adrenocortical activity in infancy. Developmental Psychology, 25, 355-363.
Haft, W., & Slade, A. (1989). Affect attunement and maternal attachment : A pilot study. Infant
Mental Health Journal. 10, 157-172.
Hahn, C.S.,& DiPietro,A. (2001). In Vitro Fertilization and the family: Quality of
parenting, family functioning and child psychosocial adjustment. Developmental Psychology, 37 (1), 37-48.
Halasz, G., Munro, J. Saunders, k,. Astley, J., Spensley, J. (1993). Development of children conceived
by IVF. Melbourne : Monash University Printing Service

Hall, F., Pawlby, S., & Wolkind, S. (1979). Early life experiences and later mothering behaviors : A
study of mothers and their 20-week-old babies. In: D. Shaffer., & J. Dunn (Eds.), The first
years of life. (pp.153-174). N.Y.: Wiley.
Hall, F., & Pawlby, S. (1981). Continuity and discontinuity in the behavior of British working – class
mothers and their first born child. International Journal of Behavioral Development, 4, 13-36.
Halverson, C.F. (1997). The Parental Attitude Quastionnaire. Available from author, Department of
Psychology, The University of Georgia.
Hamilton, E.B. (1980). The Relationship of Maternal Patterns of Stress, Coping and Supportting
Quality of Early Infant – Mother Attachment. Unpublished Doctoral dissertation. University of
Virginia.
Hanes, M.L., & Dunn, S.K. (1978). Maternal attitudes and the development of mothers and child. In:
J.H. Stevenes., & M. Matheas (Eds.) Mother – Child Father – Child Relationships, The
National Association for Education of Young Children, N.Y.
Harkness, S., Super, C., (1995). Culture and parenting. In: M.H. Borntsein: Handbook of Parenting
(Vol. 2). Mahwah, NJ: Erlbaum, 211-234.
Harrison, K.L., Callan, V., & Hennessey, J. (1987). Stress and semen quality in an IVF program.
Fertility and Sterility, 48, 633-636.
Hart, N. (1985). Family System Influences on the Quality of Infant – Mother Attachment. Unpublished
Doctoral dissertation. University of Virginia.
Hazan, H., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of
Personality and Social Psychology, 52, (3), 511-524.
Hazan, H., & Shaver, P. (1990). Love and work : An attachment theoretical perspective. Journal of
Personality and Social Psychology.
Hazan,H., & Shaver, P. (1993). Adult romantic attachment : Theory and evidence. In: D. Perlman., &
W.H. Jones (Eds.). Advances in Personal Relationships: A Research Annual , Vol. 4.(pp.29-
70). Condon : Jessica Kingsley Publishers.
Hearn, M.T., Yozpe, A.A., Brown, S.E., & Casper, R.F. (Rlationships: A Research 1987).
Psychological characteristics of In Vitro Fertilization participants. American Journal of
Obstetrics and Gyneacology, 156, 269- 274.
Heidrich, S.M., & Cranely, M.S. (1989). Effects of fetal movement, ultrasound scans, and amniocentesis
on maternal–fetal attachment. Nursing Research, 38, 81-84.
Heinicke, C., & Westheimer, I. (1966). Brief Separation. N.Y.: International Universities Press.
Heinicke, C.M. (1984). Impact of prebirth parent personality and marital functioning on family
development : A framework and suggestions for further study. Developmental Psychology,
20, 1044-1053.
Heinicke, C.M.(1995). Determination of the transistion to parenting. . In: M.H. Borstein (Ed.).
Handbook of Parenting (Vol.4), NJ: Mahwah, Erlbaum.
Hesse, E. (1999). The adult attachment interview: Historical and current perspectives. In: J. Cassidy.,
& P.R. Shaver (Eds.) Handbook of Attachment Theory, Research, and Clinical Applications. N.Y., London, The Guilford Press.
Higgins, E.T. (1987). Self-Discrepancy: A Theory relating self and effect. Psychological Review,
94(3), 319-340.
Hill, R. (1949). Family Under Stress, N.Y.: Harper & Brothers.
Hill, P.K. (1997). Maternal and Infant Factors Related to the Security of the Infant-Mother
Attachment Relationship When Considering Employed and Stay-Home Mothers. Unpublished doctoral dissertaion. University of Southern California.
Heller, S.S., & Zeanah, C.H. (1999). Attachment disturbances in infants born subsequent to perinatal
loss: A pilot study.
Hinde, R.A. (1982). Attachment : Some coceptual and biological issuse. In: C. Parkes, & J.
Stevenson-Hinde (Eds.), The Place of Attachment in Human Behavior, (pp. 60-76). N.Y.:
Basic Book.

Hinde, R.A., & Stevenson – Hinde, J. (1991). Prespective on attachment. In: C.M. Parkes., J.
Stevenson – Hinde, & P. Marris (Eds.), Attachment Across the Life Cycle, (pp. 52-65).
Tavistok / Routledge.
Hobbs, D.F. (1968). Transition to Parethood : A replication and extension. Journal of Marriage and
Family. 39, 677-689.
Hoff-Ginsberg, E., & Tardif, T. (1995). Socioeconomic status and parenting. In: M.H. Borstein
(Ed.).Handbook of Parenting (Vol.2), NJ: Mahwah, Erlbaum. 161-188.
Hoffman, L.W., & Hoffman, M. (1973). The value of children to parents. In: J.T. Fawcett (Ed.).
Psychological Perspective on Population, (pp. 19-76). N.Y.: Basic Books.
Hoffman, L.W. (1975). The value of children to parents and the decrease in family size. Proceeding of
the American Philosophical Society, 119, 430-438.
Hoffman, L.W. (1978). Effects of a first child on the woman’s role. In: W.B. Miller & L.F. Human
(Eds.) The First Child Family Formation, (pp. 340-367). Chapel Hill: Carolina Population
Center, University of North Carolina.
Hofman, L. & Manis, J.D (1978). Influence of children on marital interaction and parental satisfaction
and dissatisfaction. In: R.M. Lernner., & G.B. Spanier. Child Influence on Marital and Family
Interaction : A Life Span Perspective , (pp.165-212) N.Y. Academic Press.
Holden, G.W. (1995). Parental attitudes toward childrearing. In: M.H. Borstein (Ed.).
Handbook of Parenting (Vol.3), NJ: Mahwah, Erlbaum.359-392.
Holden, G.W., & Edwards, J. (1989). Parental attitudes toward child rearing : Instruments, issues and
implications. Psychological Bulletin, 106, 29-58.
Holmes, H.B. (1988). In Vitro Fertilization : Reflections on the state of the art. Birth, 15(3), 134-145.
Holmes, J. (1993). John Bowlby and Attachment Theory. N.Y. Routledge.
Humphrey, M., & Humphrey, H. (1988). Families With Difference : Varieties of Surrogate
Parenthood, London : Routledge.
Hurwith, N. (1989). The psychological aspects of In Vitro Fertilization. Pre and Perinatal
Psychology Journal , 4 (1), 43-50.

Hynes, G.J., Callan, V.J., Terry, D.J., & Gallois, C. (1992). The psychological well-being of infertile
women after a failed IVF attempt: the effects of coping. British Journal of Medical Psychology, 65, 269-278.
Isabella, R.A., Belsky, J., & Von Eye, A. (1989). Origins of infant-mother attachment: An
examination of interactional synchrony during the infant’s first year. Child Development, 62,
373-384.
Isabella, R.A.& Belsky, J. (1991). Interactional synchrony and the origins of infant – mother‘
attachment: A replication study. Child Development, 62, 605-621.
Isabella, R.A. (1993).Origins of attachment : Maternal interactive behavior across the first year. Child
Development, 57, 338-347.
Izrad, C.E., Haynes, M.O., Chisholm, G., & Baak, K. (1991). Emotional determinants of infant-
mother attachment. Child Development, 62, 906 – 917.
Jarvis, P.A., & Creasey, G.L. (1991). Parental stress, coping, and attachment in families with an 18-
month-old infant. Infant Behavior and Development, 14, 383-395.
Joels T., Gini M., Ziv Y., Koren-Karie N. & Sagi A. (1998, July). Reciprocal validity of the
attachment Q-set and the Strange Situation in a large scale Israeli sample. Paper to be presented at the 15th biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, Berne, Switserland.
Johnston, I.H., Oke, K., Speirs, A., Clarke, G.A., McBain, J., Baylay,C., Hunt, J., & Clarke, G.N.
(1985). Patient selection for in vitro fertilization : Physical and psychological aspects. Annals
of the New York Academy of Sciences, 442, 490-503.
Jordan, P.S. (1982). The Relationship Between Maternal Stress and Maternal Discipline, Attitudes
and Practice. Doctoral dissertation, U.C.L.A.. U.S.A.
Kagan, J. (1982). Psychological Research on the Human Infant : An Evaluative Summary. N.Y.: W.T.
Grant Foundation.
Kagan, J. (1989). Unstable Ideas : Temperament, Cognition and Self. London: Harvard University
Press.
Kagan, J. (1984). The Nature of the Child. N.Y. : Basic Book.
Kagan, J.,Reznick, J.S., & Snidman, N. (1989). Issues in the study of temperament. In G.A.
Kohnstamm., J.E. Bates., & M.K.Royhbart (Eds.) Temperament in Childhood. N.Y.: Wiley.
Kamran, S., Maghissi, A., & Wallah. (1983). Unexplained infertility. Fertility and Sterility, 39, 5-21.
Kaplan, A.E. (1994). Look who’s talking indeed: Fetal images in recent North American visual culture.
In: E.N.Glenn., G. Chang., & L.R. Forcey (Eds.) Mothering: Ideology, Experience and Agency. Routledge, 121-137.
Karow, A.H. (1982). Infertility as social problem. Fertility and sterility, 38, (3).
Keith, A.D., Ken, M.B., George,W,B., & Warren, S, G. (1996). The effects of infertility on parent –
child relationships and adjustment. Children’s Health Care, 25, (2). 93-105.
Kochanska, G. (2001). Emotional development in children with different attachment histories: The first
three years. Child Development, 72(2), 474-490.
Kraft, A.D., Palombo, J., Mitchell, D., Dean, C., Meyero, S., & Wright Schmidt, A. (1980). The
psychosoical dimensions of infertility. American Journal of Orthopsychiatry, 50, 618-628.
Krikpatrik, L.A., & Hazan, C. (1994). Attachment styles and close relationships : A four-year
prospective study. Personal Relationships, 1, 123-142.
Laffont,I., & Edelman, R.J. (1994). Psychological aspects of in vitro fertilization: A gender comparison.
Journal of Psychomatic Obstetrics and Gynecology, 15, 85-92.
Lamb, M.E., Thompson, R.A., Gardner, W. & Charnov, E. (1985). Infant-Mother Attachment : The
Origins and Development Significance of Individual Differences in Strange Situation
Behavior. N.J: Erlbaum
Lamb, M.E. (1987). Predictive implications of individual differences in attachment, Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 55, 817-824.
Lavee, Y., Sharlin, S., Katz, R. (1996). The Affect of parenting stress on marital quality: An
integrated mother-father model. Journal of Family Issues, 17 (1), 114-135.
Lazarus, R.S. (1966). Psychological Stress and Coping Process, McGraw – Hill.
Lazarus, R.S., Cohen, J.B., Folkman, S., Kanner,A., & Schaefer, C. (1980). Psychological stress and
adaptation : Some unresolved issues. In: J. Selye (Ed.). Selye Guide to stress research, (Vol.1
pp 90-117). N.Y.: Van Nostrand Reinhold.
Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress and Appraisal Coping. N.Y: Springing Publishing
Company.
Lazarus. R.S., DeLongis, A., Folkman, S., & Gruen, R. (1985). Stress and adaptational outcomes :
The problem of confounded measures. American Psychologist, 40, 770-779.
Leader, A., Taylor, P.J., & Daniluk, J.(1984). Infertility : Clinical and psychological aspects.
Psychiatric Annals , 14, 461-467.
Leifer, M (1980). Psychological Effects of Motherhood: A Study of First Pregnancy. N.Y.: Praeger.
Leiblum, S.R., Kemmann, E., Colburn, D., Pasquale, S., & Delisi, A. (1987). Unsuccessful In Vitro
Fertilization: A follow-up study. Journal of in Vitro Fertilization and Embryo Transfer, 4,
46-50.
Leiblum, S.R., Kemmann, E., & Lare, M.K. (1987b). The Psychological concomitants of In Vitro
Fertilization. Journal of Psychosomatic Obstetric and Gynaecology, 6, (3), 165-178.
Leiblum, S.R. (1997a). Love, sex and Infertility: The impact of infertility on couples, In: S.R. Leiblum
(Ed.), Infertility: Psychological issues and counseling strategies, N.Y.:Wiley, 149-166.
Leiblum, S.R. (1997b) Introduction. , In: S.R. Leiblum (Ed.), Infertility: Psychological issues and
counseling strategies, N.Y.:Wiley, 3-19.
LeMasters, E.E. (1957). Parenthood as a crisis. Marriage and Family Living, 19, 352-355.
Lemery, K.S., Hill-Goldsmith, H., Klinnert, M.D. Mrazek,D.A. (1999). Developmental models of
infant and childhood temperament. Developmental Psychology, 35(1), 189-204.
Leon, I. (1992). Perinatal loss: Choreographing grief on the obstetric unit. American Journal of
Orthopsychiatry, 62 (1), 7-8.

 

Levi-Shiff,R., Vakil,E., Dimitrovsky,L., Abramovitz, M,.Shahar,N., Har-even,D., Gross,S.,
Lerman,M., Levy,I., Sirota,L., Fish,B. (1998) Medical, cognitive, emotional and behavioral outcomes in school-age children concieved by In-Vitro-fertilization. Journal of Clinical Child Psychology, 27(3), 320-329.
Lewis, M., & Feiring, C. (1989). Infant, mother and mother-infant interaction behavior and
subsequent attachment. Child Development, 60, 831-837.
Lewis, E. (1979). Inhibition of mourning by pregnancy: Psychopathology and management, British
Medical Journal, 11, 27-28.
Lin, S.X., & Lasker, J.N. (1996). Patterns of grief reaction after pregnancy loss. American Journal of
Orthopsychiatry, 66, 262-271.
Loebstein, R., & Koren, G. (1997). Pregnancy outcomes and neurodevelopment of children exposed
in utero to psychoactive drugs : The mother risk experience. Journal of Psychology and Neuroscience, 22(3), 192-196.
Lorber, J., & Greenfeld, D. (1990) . Couples’ experiences with In Vitro Fertilization : A
phenomenological Approch. In S. Mashiach (Ed.). Advance in assissted reproductive
technologies . 965-972. N.Y.: Plenum.
Lyons-Routh, K., Connel,D., Grunebaum,H., Botein,S., & Zoll, D. (1984). Maternal family history,
maternal caretaking, and infant attachment in multiproblem families. Journal of Preventive
Psychiatry, 2 (3&4), 403-425.
Lyons-Routh, K., Connel, D., Zoll, D., & Stahl, J. (1987). Infant at social risk: Relationships among
infant maltreatment, maternal behavior, and infant attachment behavior. Development
Psychology, 23,(2), 223-232.
Mahler, M.S., Pine, F., & Bergman, A. (1975). The Psychological Birth of the Human Infant:
Symbiosis and Individuation. N.Y.: Basic Books.
Mahlstedt, P.D. (1985). The psychological component of infertility. Fertility and Sterility. 43,
335-346.

Main, M. (1977). Analysis of a peculiar form of reunion behavior seen in some daycare children: Its
history and sequelae in children who are home-reared. In: R. Webb (Ed.), Social
Development in Childhood : Daycare Programs and Research, Baltimore : Johons Hopkins
University Press.
Main, M. (1981). Avoidance in the service of attachment : A working paper. In: K. Immelmann., G.
Barlow., L, Pertinovich, & M.Main (Eds.), Behavioral Development: The Bielefeld
Interdisciplinary Project, (pp 651-693). N.Y. Cambridge University Press.
Main, M., & Wetson, D.R. (1981). The Quality of the toddler’s relationship to mother and to father :
Related to conflict and the readiness to establish new relationships. Child Development, 52,
932-940.
Main., M, & Wetson, D.R. (1982). Avoidance of the attachment figure in infancy : Descriptions and
interpertations. In: C.M. Parkes., & J. Stevenson-Hinde (Eds.), The Place of Attachment in
Human Behavior, (pp.31-59). N.Y:Basic.
Main, M., Kaplan, K., Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood and adulthood: A move to
the level of representation. In: Bretherton, I., Waters, E. (Eds.), Growing points of attachment
theory and research , Monographs of the society for research in the child development, 50
(Serial No. 209), 66-104.
Main, M.,& Goldwyn, R. (1985). Adult attachment classification system. Unpublished manuscript ,
University of california, Berkely.
Main, M. & Solomon,J. (1986). Discovery of an insecure – disorganized / disoriented attachment
pattern. In : T.B. Brazelton & N.W. Yogman (Eds.). Affective Development in Infants ,
(pp.95-124). Norwood, NJ : Abex.
Main,M., Demoss, A., & Hesse,E. (1989). A system for assessing lack of resolution of mourning from
interview transcripts. Unpublished manuscripts, Department of Psychology. University of California, Berkeley.

Main,M., & Hesse,E. (1990). Parents’ unresolved traumatic experiences are related to infant
disorganized attachment status: Is Frightened and/or frightening parental behavior the linking
mechanismim ? . In: M. Greenberg., M. Cummings (Eds.), Attachment in the preschool
Years: Theory, Research and Intervention (pp. 161-185). Chicago : University of Chicago
Press.
Main, M., & Goldwyn, R. (1990). Interview – based adult attachment classifications: Related to
infant-mother and infant-father attachment. Unpublished manuscripts.
Main, M. (1991). Metacognetive knowledge, metacognetive monitoring, and singular future research.
In: C.M. Parkes., J. Stevenson-Hinde., & P. Marris (Eds.), Attachment Across the Life
Cycle.(pp.127-159). Tavistok / Routledge.
Maltesta, C.Z., Culver, C., Tessman, J.R., & Shepard, B. (1989). The development of emotion
expression during the first two years of life. Mongraphs of the Society for Research in Child
Development, 54, (1-2, Serial No. 219).
Mangelsdorf, S., Gunner, M., Kestenbaum,R., Lang, S., & Andreas, D. (1990). Infant proneness-to-
distress temperament, maternal personality, and mother infant attachment : Associations and
goodness of fit. Child Development, 61, 820-831.
Mash, E.J., & Johnston, C. (1990). Determinants of parenting stress: Illustreations from families of
hyperactive children and families of physically abused children (special issue: The stress parenting). Journal of Clinical Child Psychology, 19, 313-328.
Maslin, C.A., & Bates, J.E. (1983). Precursors of anxious and secure attachment: A multivariate
model at age 6 months.
Mathews, R., Mathews, A.M. (1986). Infertility and involuntary childlessness : The transition to
nonparenthood. Journal of Marriage and the Family, 48, 641-649.
Mazor, M.D. (1978). The problem of infertility. In: M.T. Notman., & C.C. Nadelson (eds.), Sexual
and Reproductive Aspects of Woman Health Care. N.Y.: Plenum.
Mazor, M.D. (1979). Barren Couples. Psychology Today, 5, 101-112.
Mazure, C.M., & Greenfeeld, D.A. (1989). Psychological studies of In Vitro Fertilization and
Embryo Transfer participants. Journal of In Vitro Fertilization and Embryo Transfer, 6, 242-
256.
McMahon, C.A., Ungerer, J.A., Beaurepaire, J., Tennant, C., & Saunders, D. (1995). Psychosocial
outcomes for parents and children after In Vitro Fertilization: A review. Journal of
Reproductive and Infant psychology, 13, 1-16.
McMahon, C.A., Ungerer, J.A., Tennant, C., & Saunders, D. (1997). Psychosocial adjustment and the
quality of the mother-child relationship at four months postpartum after conception by in vitro fertilization. Fertility and Sterility, 68(3), 492-500.
McMahon, C.A., Tennant, C., Ungerer, J., & Saunders, D. (1999). ‘Don’t count your chickens’: A
comparative study of the experience of pregnancy after IVF conception. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 17(4), 345-356.
McBridge, B.A. (1991). Parental support programs and parental stress: An exploratory study. Early
Child Research Quarterly, 6, 137-149.
Menaghan. E. (1982). Assessing the impact of family transitions on marital experience. In: H.I.
McCubbin., A.I. Cauble., & J. Patterson (Eds.) Family, Stress, Coping and Social Support.
Charles C. Thomas.
Menning, B.E. (1977). Infertility : A guide for childless couple. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-hall.
Menning, B. E. (1980). The emotional needs of infertile couples, Fertility and Sterility, 34, 313-
319.
Menning , B.E. (1984). The psychology of infertility. in Aiman, J. (Ed.), Infertility :diagnosis and
management . N.Y : Sprinberg . pp. 17-29.
Mercer, R.T. & Ferketich, S.L. (1990). Predictors of family functioning eight month following birth,
Nursing Research, 39(2), 76-82.
Miall, C.E. (1985). Perceptions of the informal sanctioning and the stigma of invluntary childlesness.
Deviant Behavior, 6, 383-403.
Mikulincer, M., Florian, V., & Tolmancz, R. (1990). Attachment styles and fear of death : A case of
affect regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 273-280.
Mikulincer, M., Erev, I. (1991) Attachment style and the structure of romantic love. The British
Journal of Social Psychology, 30, 273-291.
Mikulincer, M., Florian, V., & Weller, A. (1993). Attachment style, coping strategies and posttraumatic
psychosocial distress: The impact of the Gulf War in Israel. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 817-826.
Miyake, K., Chen,S., & Campos, J.J. (1985). Infant temperament, mothers’ mode of interaction and
attachment in Japan: An interim report. In: I. bretherton & E. Waters (Eds.), Growing Points
in Attachment Theory and Research . Monograph of the Society for Research in child
Development, 50, (1-2 serial No. 209), 276-297.
Morin, N.C., Wirth, F. H., Johnson, D.H., Frank, L.M., Presburg, H.J., Van de Water, V.L., Chee,
E.M., & Mills, J.L. (1989). Cognenital malformation and psychosocial development in
children conceived by In Vitro Fertilization. Journal of Pediatrics, 115, 222-227.
Morse, C., & Dennerstein, L. (1985). Infertility couples entering an In Vitro Fertilization program : A
preliminary survey. Journal of Psychosomatic Obstetric and Gynaecology. 4, 207-219.
Moran, G., Pederson, D., Pettit, P., & Krupka, A. (1992). Maternal sensitivity and infant-mother
attachment in a developmentally delayed sample. Infant Behavior and Development, 15, 427-442.
Mosher, W.D., & Pratt, W.F. (1990). Fecundity and Infertility in the United States, 1965-1988,
Advanced Data from Vital and Health statistics, No. 192. Hyattsville, MD : National Center
for Health Statistics.
Mouton, P.Y., & Tuma, J.M. (1988). Stress, locus of control, and role of satisfaction in clinic and
control mothers. Journal of clinical Child Psychology, 12, 217-224.
MRC. (1990). Working Party on Children Conceived by In Vitro Fertilization Birth in Great Britain
Resulting from Assisted Coception, 1978-1987. BMJ, 12, 1229-1233.
Mushin, D.N., Spensley,j., & Barreda-Hansen, M. (1985). Children of IVF. Clinics in Obstetrics and
Gynecology, 12, 865-876.
Mushin, D.N., Spensley,j., & Barreda-Hansen, M. Nijs, P., & Rouffa, L. (1975). AID Couples:
Psychological evaluation. Andrologia, 7, 187-194.
Mushin, D.N., Spensley,j., & Barreda-Hansen, M. (1986). In vitro fertilization children : Early
psychosocial development. Journal of In Vitro Fertilization and Embryo Transfer, 3, 2247-252.
Nakagawa, M., Teti, D.M., & Lamb, E. (1992). An ecological study of child attachment among
Japanese sojourners in the United Stats. Developmental Psychology, 28, 584-592.
Niemela, P. (1982). Idealized motherhood and the later reality. In: H.J. Prill., & Stauber, M. (Eds.)
Advances in Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 349-353.
Noppe, J.C., Noppe, L.D., & Hughes, F.P. (1991). Stress as predictor of the quality of parent-infant
interaction, The Journal of Genetic Psychology, 152, 17-82.
Oakley, A. (1979). Becoming a Mother. Martin Robertson.
Oppenheim, D., Sagi, A., & Lamb, M.E. (1988). Infant-adult attachments and their relation to
socioemotional development four years later , Developmental Psychology, 24, 427-433.
Ornstein, A. (1981). The aging survivor of the Holocaust: The effect of the Holocaust on life cycle
experiences: The creation and recreation of families. Journal of Psychiatry, 14 (2), 135-153.
Ostberg, M., & Hagekull, b. (2000). A structural modeling approach to the understanding of parenting
stress. Journal of Clinical Child Psychology, 29(4), 615-625.
Parker, G. (1983). Parental Overprotection : A Risk Factor in Psychosocial Development, N.Y. :
Grune & Startton.
Pederson, F.A., & Robson, K. S. (1972). Father participation in infancy. American Journal of
Orthopsychiatry, 21, 753-760.
Pederson, D.R., Moran, G., Sitko, C., Campbell, K., Ghesquire, K., & Acton, H. (1990). Maternal
sensitivity and the security of infant – mother attachment: A Q-sort study. Child Development,
61, 1974-1983.
Pederson, D.R., Moran, G. (1996). Expressions of the attachment relationship outside of the Strange
Situation. Child Development, 67, 915-927.
Pederson, D.R., Moran, G. (1995). A categorical description of infant-mother relationships in the home
and its relation to Q-Sort measures of infant-mother interaction. In: E.Waters., B.E. Vaughn.,G, Posada., & K. Kondo-Ikemura (Eds.). Caregiving, Cultural , and Cognitive Perspective on Sacure-Base Behavior and Working-Models. – Monographs of the Society for Researchin Child Development, 60(2-3, serial No. 244),
Pederson, D.R., Gleason, K.E., Moran, G., & Bento, S. (1998). Maternal attachment representations,
maternal sensitivity, and infant-mother attachment relationship. Developmental Psychology, 34, 925-933.
Perrin, E., West, P., & Culley, B. (1989). “Is my child normal yet? Correlates of vulnerability.
Pediatrics, 83(3), 355-363.
Phips, S. (1985). The subsequent pregnancy after stillbirth : Anticipatory parenthood in the face of
Uncertainty. International Journal of Psychiatry in Medicine, 15(3), 243-264.
Pines, A., & Aronson, E. (1981). Burnout: From Tedium to Personal Groth, N.Y: The Free Press.
Pines, D., (1990). Emotional aspects of infertility and its remedies. International of Psychoanalysis, 71,
561-568.
Porter, N.L., & Christopher, P.S. (1984). Infertility : Towards an awareness of a need among family
life participations. Family Relations, 33, 309-315.
Posada, G., Crowell, J., Fleischman, M., Gao,Y., Golby, B., Johnson, S., Lay, K., Treboux, D., &
Waters, E.(1993, March). The adult attachment interview and the attachment Q-sort : A study
of mothers and children. Paper presented at the 60th Anniversary Meeting of the society for
Research in Child Development. New Orleans ,L.A.

 

Posada, G., Waters, E., Crowell, J., & Lay, K. (1995). Is it easier to use asecure mother as a secure base:
Attachment Q-Set correlates of the adult Attachment Interview. In: E.Waters., B.E. Vaughn.,G, Posada., & K. Kondo-Ikemura (Eds.). Caregiving, Cultural , and Cognitive Perspective on Sacure-Base Behavior and Working-Models. – Monographs of the Society for Researchin Child Development, 60(2-3, serial No. 244), 133-144.
Poznanski, E. (1972). The “replacement child”: A saga of unresolved parental grief. Journal of
Pediatrics, 81(6), 1190-1193.
Rabin, A., & Green, R.J. (1968). Assessing motivation for parenthood. Journal of Psychology, 69,
39- 46.
Radke-Yarrow, M., Cummings, E.M., Kuczynski, L., & Chapman, M. (1985). Patterns of attachment
in two and three-year olds in normal families and families with parental depression. Child
Development, 56, 884-893.
Radke-Yarrow, M., McCann, K., DeMulder, E., Belmont, B., Martinez, P., & Richardson, D.T.
(1995). Attachment in a context of high-risk conditions. Development and Psychopathology, 7, 247-266.
Ramey, C.T., Yeats, K.O., & MacPhee, D. (1984). Risk for retarded development among disadvantaged
families: A Systems theory approach to preventive intervention. Advances in Special Education, 4, 249-272.
Raoul-Duval, A., Bertrand-Servais, M., & Frydman, R. (1989). Children of IVF, Paper presented at
the ISPP Congress, April 1989, Jerusalem, Israel.
Raoul-Duval, A., Letur-Konirsch, H., & Frydman,R. (1991). Les enfants du don d’ovocytes anonyme
personnalise. Journal de gynecologie obstetrique et biologie de la reproduction. 20, 317-320.
Raoul-Duval, A., Bertrand-Servais, M., & Frydman, R. (1993). Comparative prospective study of the
psychological development of children born by in vitro fertilization and their mothers. Journal
of psychosomatic obstetrics and gynaecology, 14, 117-126.
Raoul-Duval, A., Bertrand-Servais, M., Letur-Konirsch, H., & Frydman,R. (1994). Psychological
follow-up of children born after in vitro fertilization. Human Reproduction, 9, 1097-1101.
Raphael-Leff, J. (1991). Psychological Processes of Childbearing. Chapman & Hall, London.
Reading, A.E., Chang, L. C., Kerin, J.F. (1989). Attitudes and anxiety levels in women conceiving
through in vitro fertilization and gamete intrafallopian transfer. Fertility and Sterility.
52(1), 95-99.
Ricks, M.H. (1985). The social transmission of parental behavior : Attachment across generation. In:
I. Bretherton., & E. Waters (Eds.), Growing Point of Attachment, Theory and Research
Monographs of the Society for Rsearch in Child Development, 50, (Serial No. 209). 211-227.
Robertson, J. (1953). Some responses of young children to loss of maternal care. Nursing Care,
49, 382-386.
Robertson, J., & Robertson, J. (1971). Young children in breif separation: A fresh look.
Psychoanalytic Study of Child, 26, 264-315.
Robson, A. L. (1997). Low birth weight and parenting stress during early childhood. Journal of
Pediatrics Psychology, 2, 297-311.
Rodriguez, C.M., & Green, A.J. (1997). Parenting stress and anger expression as predictors of child
abuse potential. Child Abuse and Neglect, 21, 367-377.
Rosen, K.S., & Rothbaum, F. (1993). Quality of parental caregiving and security of attachment.
Developmental Psychology, 29, 358-367.
Rosenfeld, D.L., & Mitchell, E. (1979). Treating the emotional aspects of infertility : Counseling
services in an infertility clinic. American Journal of Obstetrics and Gynaecology, 135, 177-180.
Rosental, M.B. (1992). Infertility: Psychotherapeutic issues. New Directions for Mathernal Health
Service, 53, 61-71.
Rossi, A.S. (1968) Transition to parenthood. Journal of Marriage and Family, 30, 20-39.
Rothbart, M.K. & Derryberry, D. (1981). Development of individual differences in temperament. In:
M.E. Lamb (Ed.), Advances in Development Psychology, Vol. 1, (pp. 17-86). Hillsdale, N.J.
Erlbaum.
Rothbart, M.K. (1986). Longitudinal obserevation of infant temperament. Developmental Psychology,
22, 356-365.
Rothbaum, F., Schneider, K., Pott, M., & Beattry, M. (1995). Early parents-child relationships and
later problem behavior: A longitudinal study Merrill_palmer Quarterly, 41, 133-151.
Rothman, D. (1986). The tentative pregnancy: Prenatal Diagnosis and the future of motherhood.
N.Y.: Viking Press.
Ruffat ,P., Olivennes, F.,de Mouzon,J., Dehan, M., Frydman,R. (1994). “Task force report on the
outcome of pregnancies and childern conceived by in vitro fertilization (France : 1987 to
1989). Fertility and Sterility, Vol. 61 (2). 324-330.
Rutter, M. (1981). Maternal Deprivation Reassessed, 2nd edn, London: Penguin.
Sagi, A., Lamb, M.E., Lewkowicz, K.S., Shoham, R., Dvir, R., & Estes, D. (1985). Security of infant
– mother – father and metapelet attachments among Kibbutz-reared Israeli children. In I.
Bretherton & E. Waters (Eds.). Growing Points of Attachment Theory and Research
Monographs of the Society for Research in Child Development, 50, (1-2, serial No. 209).
Sagi, A. & Lewkowicz, K.S. (1987). A cross cultural evaluation of attachment research. In: L.W.C.
Tavcchio & M.H. Van Ijzendoorn (Eds.) Attachment in social network. (pp. 427-454).
Amsterdam: Elsevier.
Sagi, A. (1990). Attachment theory and research from a cross – cultural perspective. Human
Development, 33, 10-22.
Sagi, A., Van Ijzendoorn., M.H., Aviezer, O., Donnell. F., & Mayseless, O. (1994). Sleeping out of
home in a Kibbutz communal arrangement : It makes a difference for infant-mother
attachment. Child Development, 65, 992-1004.
Sagi. A., Koren-Karie, N., Jini, M., Ziv, Y., Joels, T. (In Press). Various types and quality of early
child-care on infant-mother attachment relationships: The Haifa study of early child-care. Child Development.
Sagi, A., Van Ijzendoorn., M.H., Aviezer, O., Donnell, F., Koren-Karie., Joels, T., & Harel, Y. (1995).
Attachment in multiple-caregiver and multiple-infant environment: The case of the Israeli Kibbutzim. . In: E.Waters., B.E. Vaughn.,G, Posada., & K. Kondo-Ikemura (Eds.). Caregiving, Cultural , and Cognitive Perspective on Sacure-Base Behavior and Working-Models. – Monographs of the Society for Researchin Child Development, 60(2-3, serial No. 244), 71-91.
Sameroff, A.J. & Seifer, R. (1983). Familial risk and Child Competence. Child Development,
1254-1268.
Sameroff, A.J., & Feil, L.A. (1985). Parental concepts of development. In: E. Sigel (Ed.) Parental
Belief Systems: The Psychological Consequences for Children. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associated.
Sameroff, A.J. & Seifer, R., Baldwin, A., & Baldwin, C. (1993). Stability and intelegence from
preschool to adolescence: The influence of social and family risk factors, Child Development, 64(1), 80-97.
Saunders, K., Spensley, J., Munro, J., Halasz, G. (1996). Growth and physical outcome of children
conceived by in vitro fertilization. Pediatrics, 97 (5) 688-692.
Scheffer, E.S., & Bell, R.Q. (1958). Development of parental attitude research instrument. Child
Development , 29, 339-350.
Schneider, K.R., Atkinson, L., & Tardif, C. (2001). Child-parent attachment and childre’s peer
relations:A quantitative review. Developmental Psychology, 37(1), 86-100.
Scholmerich, A.,& Van Akan, M. (1996). Attachment security and maternal concepts of ideal children
in Northern and Southern Germany. International Journal of Behavioral Development, 19, 725-738.
Scholmerich, A., Fracasso, M., Lamb, M., & Broberg, A. (1995). Interactional Harmony at 7 and 10
month of age predicts security of attachment as measured by Q-Sort rating. Social Development, 34, 62-74

Segal, M. (1985). A study of maternal beliefs. In: E. Sigel (Ed.) Parental Belief Systems: The
Psychological Consequences for Children. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associated.
Seidman,D.S., &Lotan., Y. (1998). Assisted reproductive technology in Israel: results of the National
Registry up to 1994. Israel Journal of Obstetric and Gynecology, 9, 18-24.
Seifer,R., Schiller,M., Sameroff, A.J. Resnick,S., Riodan,K. (1996). Attachment, maternal sensitivity,
and infant temperament during the first year of life. Developmental Psychology, 32, No. 1.
12-25.
Shapiro, C.H. (1982). The impact of infertility on the marital relationship. The Journal of
Contemporary Social Work. 63, 387-393.
Shapiro, C.H. (1986). Is pregnancy after infertility a dubious joy ? . The Journal of Contemporary
Social Work, 67, 306-313.
Sharlin, S.A>, & Polansky, N.A. (1972). The process of infantilization. Journal of American
Orthopsychiatry, 42, (1), 92-102.
Shaver, P., Bradshaw, D., Hazan, H., (1988).Love as attachment. IN: R.J. Sternberg., & M.L. Barnes
(Eds.) The Psychology of Love, New-Haven: Yale University Press.
Shershefsky, P., & Yarrow, L. (1973). Psychological Aspects of a First Pregnancy and Early Postnatal
Adaption. N.Y.: Raven Press.
Simpson, J. A. (1990). The influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of
Personality and Social Psychology, 59, 971-980.
Simpson, J.A., Rholes, W.S., & Phillips, D. (1996). Conflict in close relationships: An attachment
perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 899-914.
Slade, P., Emery, J., Lieberman, B.A. (1997). A prospective, longitudinal study of emotions and
relationships in in vitro fertilization treatment. Human Reproduction, 12, 183-190.
Smith, P.B. & Pederson, D.R. (1988). Maternal sesitivity and pattern of infant-mother attachment.
Child Development, 59, 1097-1101.
Solomon, J. & George, C. (1999). The measurment of attachment security in infancy
and childhood, In: Cassidi, J. & Shaver P,R. (Eds.) Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications. pp.287-318. The guilford press, N.Y. & London.
Spieker, S.J., Booth, C.L. (1988). Maternal anteecedents of attachment quality. In: Belsky, J.,
Nezworsky, T. (Eds.) Clinical implications of attachment. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 95-136.
Spitz, R. (1950). Anxiety in infancy, International Journal of Psycho-Analysis, 31, 138-143.
Spitz, R. (1966) Metapsychology and direct infant observation. In: R.M. Loewenstein., L.M.
Newman., M, Shure, & A.J. Solnit (Eds.). Psychoanalysis : A General Psychology, (pp.123-
151). N.Y. : International Universities Press.
Sroufe, L.A., & Waters, E. (1977). Attachment as an organizational construct. Child Development,
48, 1184-1199.
Sroufe, L.A. (1979).The coherence of individual development. American Psychologist, 34, 834-841.
Sroufe, L.A. (1983). Infant – caregiver attachment and pattern of adaptation in preschool: The roots
of maladaption and competence. In: M. Perlmutter (Ed.), Development of Policy Concerning
Children with Special Needs. The Minnesota Symposia on Child Psychology. Vol.16. (pp.41-
83).
Sroufe, L.A. (1985). Attachment classification from the perspective of infant-caregiver
relationships and infant temperament. Child Development, 56, 1-14.
Sroufe, L.A., Fleeson, J. (1986). Attachment and the construction of relationships. In: Hartup, W.,
Rubin, Z. (Eds.) Relationships and development. N.Y. : Cambridge, University Press.
Sroufe, L.A. (1988). The role of infant-caregiver attachment in development. In: J. Belsky., & T.
Nezworski (Eds.), Clinical Implications of Attachment, Hillsdale, N.J.: Erlbaum. (pp51-71).
Sroufe, L.A., Egeland, B.,& Kreutzer, T. (1990) The fate of early experience following developmental
change : Longitudinal approaches to individual adaptation in childhood. Child Development, 61, 1363-1373.
Stanton, F., Golombock, S. (1993). Maternal -fetal attachment during pregnancy following in Vitro
fertilization . Journal of psychosomatic obstetric and gynaecology, 14,153-158.
Steele, H., Steele, M., & Fonagy, P. (1996). Associations among attachment classifications of mother,
father and their infant. Child Development, 67, 541-555.
Stewart , S., & Glazer, G. (1986). Expectations and coping of women undergoing In Vitro
Fertilization. Maternal – Child Nursing Journal, 15, 103-113.
Stevenson – Hinda, J. (1988). Individual in relationships. In: R.A. Hinde & J. Stevenson-Hinde
(Eds.).Relationships within Families : Mutual Influences, Oxford : Oxford University Press.
Strickler, J. (1992). The new reproductive technology : Problem or solution ?. Sociology of Health
and Illness, 14(1), 112-132.
Stier,D.M., Leventhal, J.M., Berg, A.T., Johnson, L., & Mezger, J. (1993). Are children born to
young mothers at risk of maltreatment?. Pediatrics, 91, 642-648.
Susman-Stillman, A., Kalkoske,M., Egeland, B., & Waldman, I. (1996). Infant temperament and
maternal sensitivity as predictors of attachment security. Infant Behavior and Development,
19, 33-47.
Sutcliffe, A.G., D’Souza. S.W., Cadman, J., Richards, B., McKinley., I.A., & Lieberman, B. (1995).
Outcome in children from cryopreserved embryos. Arcives of Disease in Childhood, 72, 290-293.
Symons, D.,Clark, S., Isaksen, G.,& Marshall, J. (1998). Stability of Q-Sort attachment security from
age two to five. Infant Behavior and Development, 21(4), 785-792.
Szajnberg, N.M., Skrinjaric, J., & Moore, A. (1989). Affect attunment, attachment, temperament, and
zygosity : A twin study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry, 28, 249-253.
Teti, D.M., Nakagawa, M., Das,R., & Wirth, O. (1991). Security of attachment between preschoolers
and their mothers: Relations among social interaction, parenting stress and mothers’ sorts of
attachment Q-set. Developmental Psychology, 27, 440-447.
Teti, D.M., Sakin, J.W., Kucera, E., Corn, K.M., & Das-Eiden, R. (1996). And baby make four:
Predictors of attachment security among preschool-age firstborns during the transition to siblinghood. Child Development, 67, 579-596.
Teti, D.M., & McGourty, D.M. (1996). Using mothers versus trained observers in assessing children’s
secure-base behavior: Theoretical and methodological considerations. Child Development, 67, 597-605.
Theut, S., Pederson, F., Zaslow, M ., Cain, R., Rabinovich, B., & Morihisa, J. (1989). Perinatal loss
and parental bereavement. Psychiatry, 146 (5), 635-639.
Theut, S., Pederson, F., Zaslow, M ., Cain, R., Rabinovich, B. (1988). Pregnancy subsequent to
perinatal loss: Anxiety and depression. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 27(3), 289-292.
Theut, S., Zaslow, M., Rabinovich, B., Bartko, J., & Morihisa, J.M (1990). Resolution of parental
bereavement after perinatal loss. . Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 29, 521-525.
Theunt, S., Moss, H., Zasllow, M., Rabinovich, B., Levin, L., & Bartko, J., (1992). Perinatal loss and
maternal attitudes toward the subsequent child. Infant Maternal Health Journal, 13, (2), 157-166.
Thois, P.A. (1982). Conceptual, methodological, and theoretical problems in studying social support
as a buffer againts life stress. Journal of Health and Social Behavior, 23, 149-159.
Thomas, A., & Chess, S. (1977). Temperament and Development. N.Y. : Brunner/ Mazel.
Thomasgard M. (1998) Parental perceptions of child vulnerability, overprotection, and parent
psychological characteristics. Child Psychiatry human Development. 28, 223-229.
Thompson, R.A., & Lamb, M.E., & Estes, D. (1982). Stability of infant-mother attachment and its
relationship to changing life circumstances in an unselected middle class sample. Child Development, 53, 144-148.
Thompson, R.A., Connell, J.P., & Bridges, L.J. (1988). Temperament, emotion and social interactive
behavior in the Strange Situation : A component process analysis of attachment system
functioning. Child Development, 59, 1102-1110.
Thompson, R.A. (1999). Early attachment end later development. In: Cassidi, J. & Shaver P,R. (Eds.)
Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications. pp.265-286. The guilford press, N.Y. & London.
Thompson, R.A. (2000). The legacy of early attachment. Child Development, 71(1), 145-152.
Troy, M., & Sroufe, L.A. (1987). Victimization among preschoolers : The role of attachment
relationship history. Journal of the American Academy of Child Psychiatry. 26, 166-172.
Tulkin, S.R., & Cohler, B.J. (1973). Childrearing attitude and mother-child interaction in the first year
of life. Merrill-Palmer Quarterly, 19, 95-106.
Twomey, J.E. (1995). Loss and replacement: Intergenerational dynamics related to a two-year old.
Infant Mental Health Journal, 16 (2), 144-154.
Valentine, D.P. (1986). Psychological impact of infertility: Identifying issues and needs. Social Work
in Health Care, 11, 62-69.
Van Balen, F.(1996). Child-rearing following in vitro fertilization. Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 37 (6), 687-693.
Van den Boom, D.C. (1994). The influence of temperament and mothering on attachment and
exploration : An experimental manipulation of sensitive responsiveness among lower-class
mothers and irritable infants. Child Development, 65, 1457-1477.
Van den Boom, D.C.(1989). Neonatal irritability and the development of attachment. In: G.
Kohnstaam., J.E. Bates., & M.K. Rothbart (Eds.), Temperament in Childhood. N.Y. : Wiley.
Van Ijzendoorn, M.H., & Kroonenberg, P.M. (1988). Cross – cultural pattern of attachment : A meta
– analysis of Strange Situation. Child Development, 59, 147-156.

Van Ijzendoorn, M.H., Kranenberg, M.J. Zwart-Woudstra, H.A. van Busschbach, A.M.,
Lambermon, M.W.E. (1991). Parental attachment and children socio-emotional
development: some findings on the validity of the adult attachment interview in the
Netherland international Journal of Behavioral Development, 14, 375-394
Van Ijzendoorn, M.H., Kranenburg, M.J., & Tavecchio, L.W.C. (1992). The development of
attachment theory as a Lakatosian research program: Philosophical and methodological
aspect. In : L.W.C. Tavecchio., & M.H. van Ijzendoorn. (Eds.), Attachment in Social Networks,
(pp.3 -34). Amsterdam : Elsevier Science Publishers.
Van Ijzendoorn, M.H. (1995). Adult attachment representations, parental responsiveness, and infant
attachment: A meta-analysis on the predictive validity of the adult attachment interview.
Psychological Bulletin, 117, 397-403.
Van Ijzendoorn, M.H., Vereijken, C.M.J.L., & Riksen-Walraven, M.J.M.A. (2001). Is the attachment
Q-sort a valid measure of attachment security in young children? In: E. Waters., B. Vaughn., & In: E. Waters., B. Vaughn ., & D. Teti (Eds.) Patterns of Secure Base Behavior: Q-Sort perspectives on Attachment and Caregiving in Infancy and Childhood. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
Teti, D. (Eds.), Patterns of Secure Base Behavior : Q-Sort Perspective on Attachment and
Caregiving. Mahwah N.J: Erlbaum.
Vaughn, B.E , Egeland, B., Sroufe, L.A., & Waters, E. (1979). Individual diffrences in infant-mother
attachment at twelve and eighteen month : Stability and change in families under stress. Child
Development, 50, 971-975.
Vaughn, B.E., Bradley, C.F., Josse, L.S., Seifer, R., & Barglow, P. (1987). Maternal characteristics
measured parentally predict ratings of temperamental “difficulty” on the Carey Infant
Temperament Questionnaire, Developmental Psychology, 23, 152-161.
Vaughn, B.E., Lefever, G.B. Seifer, R. , & Barglow, P. (1989). Attachment behavior, attachment
security and temperament during infancy, Child Development, 60, 728-737.
Vaughn, B.E., & Waters, E. (1990). Attachment behavior at home and in the laboratory : Q-sort
observations and Strange Situation classifications of one-year-olds. Child Development, 61,
1965-1973.
Vaughn, B.E.,Stevenson-Hinde, J., Waters, E., Kotsaftis, A., Lefever, G.B., Shouldice, A., Trudel, M.,
& Belsky, J. (1992). Attachment security and temperament in infancy and early childhood: Some conceptual clarifications. Developmental Psychology, 28, 463-473.

Ventura, J.N. (1987). The stresses of parenthood re-examined. Family Relation Journal of Applied
Family and Child Studies, 36(1), 26-29.
Visser, A. P., Haan, G., Zalmstra, H., Wouters, I. (1994). Psychosocial aspects of in vitro fertilization,
Journal of Psychosomatic Obstetric and Gynaecology, 15, 35-43.
Wasserman, G.H., Rauh, V.A., Brunelli, S.A>, Garcia-Castro, M., & Necos, B. (1990). Psychosocial
attributes and life experiences of disadvantaged minority mothers: Age and ethnic variations. Child Development, 61, 560-580.
Watch, T., & Desai, S (1993). Parent repots of toddler temperament and attachment: Their relation to
each other and to the social microenvironment. Infant Behavior and Development, 16, 391-396.
Waters, E. (1978). The reliability and stability of individual differences in infant-mother attachment.
Child Development, 49, 483-494.
Waters, E., & Deane, K.E. (1985). Defining and assessing individual difference in attachment
relationships: Q methodology and the organization of behavior in infancy and early childhood.
In: I.Bretherton, & E. Waters, Growing point of attachment theory and research :
Monographs of the society for research in child development, 50, (Serial No. 209).
Waters, E., Posada, G., Crowell,J.,& Lay, K. (1993). Is attachment theory ready to contribute our
understanding of disruptive behavior problem? Development and Psychopathology, 5, 215-224.
Waters, E. (April,1985). A Q-Sort instrument for assessing attachment in infancy and early childhood.
Paper presented at the biennial meetings of the Society for Research in Child Development,
Toronto.
Waters, E. (1995). The Attachment Q-Sort version 3. Attachment in multiple-caregiver and
multiple-infant environment: The case of the Israeli Kibbutzim. . In: E.Waters., B.E. Vaughn.,G, Posada., & K. Kondo-Ikemura (Eds.). Caregiving, Cultural , and Cognitive Perspective on Sacure-Base Behavior and Working-Models. – Monographs of the Society for Researchin Child Development, 60(2-3, serial No. 244). 133-145
Weaver, S.M., Clifford, E., Gordon, A.G., Hay, D.M., & Robinson, J. (1993). A follow-up study of
‘successful’ IVF/GIFT couples: Social – emotional well-being and adjustment to parenthood.
Journal of Psychosomatic Obstetric and Gynaecology, 14, 5-16.
Weber, R.A., Leavitt,M.J., & Clark, M.C. (1986). Individual variation in attachment security and
Strange Situation behavior : The role of maternal and infant temperament. Child
Development, 57, 56-65.
Webster-Startton, C. (1990). Stress: A potential disruptor of parents perceptions and family interaction.
Journal of Clinical Child Psychology, 19, 302-312.
Wernar, C. (Ed.). (1994). Developmental Psychopathology: From Infancy Through Adolescence. N.Y.:
McGraw-Hill, Inc.
Winnicott, D. (1965). The theory of the parent-infant relationship. In: Maurational processes and
facilitating enviroment.(pp. 37-55) . N.Y.: International Universities Press.
Wright, J., Duchesne, C., Sabourin, S., Bissonnette, F., Benoit, J., & Girard, Y. (1991). Psychosocial
distress and infertility men and women respond differently. Fertility and Sterility, 55, 100-108.
Wright, K. (1991). Vision and Separation, London,: Free Association Books.
Young, S., Fox, N., & Zahn-Waxler. (1999). The relation between temperament and empathy in 2-
year-old. Developmental Psychology, 35(5), 1189-1197.
Youngblade, L.M., & Belsky, J. (1995). From family to freind: Predicting positive dyadic interaction
with close freind at age 5 years from early parent-child relations. In: S. Shulman, (Ed.), Close
Relationships and Socioemotional Development. (pp. 35-62). N.J. : Ablex.
Younger, J.B. (1991). Amodel of parenting stress. Research in nursing and Health, 14, 197-204.
Zeanah, C.H., & Barton, M.L. (1989). Introduction: Internal representation and parent-infant
relationships, Infant Mental Health Journal, 10, 135-141.
Zeanah, C.H., Benoit, D., Barton, M., Regan, C., Hirshberg, L.M., Lipsitt,L.P. (1993).
Representation of attachment in mothers and their one-old-year old infants. Journal of
American Academy in Child Adolescent Psychiatry. 32, 278-286.
Zelnick, L., & Buchholz, E.S. (1990). The concept of mental representations in light of recent infant
research. Psychoanalytic Psychology, 7 (1), 29-58.
Zimmermann, P., Fremmer-Bombik, E., Spangler, G., & Grossman, K.E. (1997). Attachment in
adolescence: A longitudinal perspective. In: W. Koops., J.B. Hoeksma., & D.C. Van den Boom (Eds.). Development of Interaction and Attachment , Amsterdam : Elsevier.281-292.
WWW.STATISTIK-BUND.DE
WWW.STAT.FI
WWW.CENSUS.GOV
WWW.STATISTIC.GOV.CO.IL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call Now Button